Hishio – Centre for Cultural Exchange is run by Katsuyama Mchinami Iinkai, a non-profit organization, as an appointee by Maniwa City from which Hishio receives a grant for its maintenance.  Friends of Hishio and Hishio Corporate Friends are our main supporters.

Chairman: Hironori Yukito

Vice-chairman: Yoko Kano,  Kazuhiko Hori

Committee: Hiroko Tsuji, Yoko Ohta, Toshiko Kondo, Taka Kobayashi,
Koichiro Nakashima, Tamio Ohta, Taku Kitagawa, Noboru Matsuba, Tomoko Tsuji

Director: Yoko Kano